Privacystatement

Privacystatement van Praktijk voor Pedagogiek en Psychologie Tijchon

Het privacystatement voor de Praktijk voor Pedagogiek en Psychologie Tijchon kunt u op deze pagina inzien. 

Praktijk voor Pedagogiek en Psychologie Tijchon gevestigd te Echt en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58483136 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Praktijk voor Pedagogiek en Psychologie Tijchon met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).
 

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Praktijk voor Pedagogiek en Psychologie Tijchon persoonsgegevens verwerkt:

a. (potentiële) patiënten;

b. bezoekers aan de praktijk voor Pedagogiek en Psychologie Tijchon;

c. bezoekers van www.tijchon.nl;

d. deelnemers aan bijeenkomsten van Praktijk voor Pedagogiek en Psychologie Tijchon;

e. sollicitanten;

f. alle overige personen die met Praktijk voor Pedagogiek en Psychologie Tijchon contact opnemen of van wie Praktijk voor Pedagogiek en Psychologie Tijchon persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Praktijk voor Pedagogiek en Psychologie Tijchon verwerkt persoonsgegevens die:

a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

c. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Praktijk voor Pedagogiek en Psychologie Tijchon zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;

d. tijdens een bezoek aan de Praktijk voor Pedagogiek en Psychologie Tijchon middels videoopnames tijdens sessies worden gemaakt. Hiervoor heeft betrokkene toestemming gegeven en de beelden worden enkel voor supervisie-doeleinden gebruikt.
 

3. Doeleinden verwerking

Praktijk voor Pedagogiek en Psychologie Tijchon verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

c. het verbeteren van de praktijkwebsite www.tijchon.nl;

d. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

e. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.
 

4. Rechtsgrond

Praktijk voor Pedagogiek en Psychologie Tijchon verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst. 

5. Verwerkers

Praktijk voor Pedagogiek en Psychologie Tijchon kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Praktijk voor Pedagogiek en Psychologie Tijchon persoonsgegevens verwerken. Praktijk voor Pedagogiek en Psychologie Tijchon sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.
 

6. Persoonsgegevens delen met derden 

Praktijk voor Pedagogiek en Psychologie Tijchon deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Praktijk voor Pedagogiek en Psychologie Tijchon deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.
 

7. Doorgifte buiten de EER

Praktijk voor Pedagogiek en Psychologie Tijchon geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Praktijk voor Pedagogiek en Psychologie Tijchon ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).
 

8. Bewaren van gegevens

Praktijk voor Pedagogiek en Psychologie Tijchon bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Praktijk voor Pedagogiek en Psychologie Tijchon hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

c. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;

d. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;

e. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.
 

9. Wijzigingen privacystatement

Praktijk voor Pedagogiek en Psychologie Tijchon kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Praktijk voor Pedagogiek en Psychologie Tijchon gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Praktijk voor Pedagogiek en Psychologie Tijchon te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Praktijk voor Pedagogiek en Psychologie Tijchon door een e-mailbericht te sturen naar info@tijchon.nl
 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Praktijk voor Pedagogiek en Psychologie Tijchon persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Praktijk voor Pedagogiek en Psychologie Tijchon door een e-mailbericht te sturen. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 
 

   Praktijk Tijchon is LVVP gevisiteerd.

Nieuws


24-9-2023
Omdat de wachttijden weer erg oplopen geldt er helaas nog steeds een aannamestop voor nieuwe aanmeldingen. Wij adviseren je om contact op te nemen met je zorgverzekeraar. Zij hebben een zorgplicht en bieden de mogelijkheid van zorgbemiddeling, oftewel mee zoeken naar mogelijkheden voor behandeling waar je eerder terecht kunt.
 

BIG-register

Je kunt mij vinden in het BIG-register, als GZ-psycholoog: 39066665325. 

Contact


Chatelainplein 31
6102 BB Echt